دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نمونه آماری

چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد, محقق با در نظر داشتن محدودیت امکانات ناچار می باشد از بین افراد جامعه, تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازههای آماری آن را محاسبه کند. به این جامعه محدود، نمونه میگویند.

به بیانی دیگر, نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.

گروه نمونه مورد مطالعه 150 نفر از مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان می باشد. روش نمونهگیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد.

 

1-1-1- روش تعیین حجم نمونه

با در نظر داشتن اینکه هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات هتل های 4 و 5 ستاره می­باشد، جامعه آماری تمام افرادی هستند که حداقل یکبار از خدمات این هتل ها بهره گیری کرده­اند. برای سهولت و دقت بیشتر در ارزیابی کیفیت خدمات، تعداد محدودی از افراد این جامعه نامحدود به عنوان نمونه تعیین می­شوند که این تعداد از طریق فرمول 3-1 (مومنی، 1389، 220) مشخص می­گردد:

فرمول (3-1)

n = تعداد نمونه

Z = ضریب اطمینان

P = نسبت موفقیت در جامعه آماری

1-p = نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

= دقت برآورد

با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری مهم می باشد. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای p دست یابد، می­تواند آن را مساوی 5/0 درنظر گرفته و n را محاسبه کند. در این پژوهش نیز نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0 درنظر گرفته می­گردد. دقت برآورد نیز بین 1/0 تا 01/0 درنظر گرفته می­گردد. در صورتی که دقت برآورد 1/0 درنظر گرفته گردد، حجم نمونه حداکثر می­گردد. در این پژوهش نیز دقت برآورد برابر با 08/0 درنظر گرفته شده می باشد. با این اوصاف حجم نمونه 150 نفر می­باشد.

 

1-1-2- روش­های نمونه گیری

در این پژوهش روش نمونه­گیری مورد بهره گیری روش تصادفی ساده می­باشد. در این روش نمونه­گیری همه افراد جامعه شانس انتخاب شدن را داشته و این شانس برای همه مساوی می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

1-1-1- هدف اصلی

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4 و 5 ستاره استان اصفهان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات(مدل سروکوال)

1-1-2- اهداف فرعی:

1- ارزیابی کیفیت  و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

2- ارزیابی بعد  ملموسات و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و 5ستاره استان اصفهان

3- ارزیابی بعد قابلیت اعتماد و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

4- ارزیابی بعد قابلیت پاسخگویی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

5- ارزیابی بعد قابلیت اطمینان و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

6- ارزیابی بعد همدلی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

7- ارزیابی بعد بهای خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

1-1-3- هدف کاربردی

مطالعه راههای ارتقاء کیفیت هتل های 4 و5 ستاره و مطالعه نظریات مشتریان این هتل ها جهت بهبود کیفیت خدمات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان با فرمت ورد