دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

                  فهرست مطالب      

عنوان                                           صفحه

چکیده.. 1

فصل اوّل : کلیّات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- اهمیت موضوع.. 3

1-3- اهداف پژوهش.. 10

1-3-1- هدف کلی پژوهش.. 10

1-3-2- اهداف فرعی.. 11

1-4- ضرورت انجام پژوهش.. 11

1-5- فرضیات.. 12

1-6- قلمرو پژوهش.. 13

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 13

1-6-2- قلمرو مکانی.. 13

1-6-3- قلمرو زمانی.. 13

1-7- محدودیتهای پژوهش.. 13

1-8- روش پژوهش.. 14

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 15

1-10- تبیین واژهها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش.. 15

ه‍

1-10-1- بازاریابی.. 15

1-10-2- محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 15

فصل دوم : مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 18

2-2- تاریخچه بازاریابی.. 18

2-3- تعریف بازاریابی.. 19

2-4-تصمیمات آمیخته بازاریابی.. 20

2-5- بازاریابی بین الملل.. 25

2-5-1- فعالیتهای بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید.. 28

2-5-2- نحوه ورود به بازارهای خارجی.. 29

2-5-3- برنامه بازاریابی بین المللی.. 30

2-6- بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31

2-6-1-تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31

2-6-2- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 34

2-6-3- رویکرد اقتضایی به بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 40

2-6-4-مسائل بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 42

2-6-4-1-مسائل داخلی.. 43

2-6-4-2- مسائل خارجی.. 46

2-6-5- بازاریابی نوآوری ها در شرکت های با تکنولوژی سطح بالا.. 52

2-6-6- مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 55

2-6-7- چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا   56

2-6-8- استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 59

2-6-9- استراتژی های انتخاب بازار هدف در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا  60

و

2-6-10- استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا. 62

2-6-11- استراتژی های مشارکت در بازار در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا  64

2-7- مدل مفهومی پژوهش.. 67

2-8- پیشینه پژوهش.. 67

2-9- مختصری پیرامون نانوفناوری.. 69

2-9-1-شناسایی زمینه های فناوری نانو.. 71

2-10- جمع بندی.. 74

فصل سوّم: روش پژوهش

3-1- مقدمه.. 77

3-2- روش پژوهش.. 77

3-3- فرآیند پژوهش.. 78

3-3-1-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع.. 78

3-3-2- شناسایی عوامل موثر مفاهیم پژوهش در قالب مدل مفهومی پژوهش   78

3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های پژوهش.. 78

3-3-4- تحلیل داده‌های پژوهش.. 79

3-4- جامعه آماری.. 80

3-5- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 80

3-6-مدل مفهومی پژوهش.. 81

3-7- روش گردآوری دادهها.. 82

3-8- روایی پرسشنامه.. 85

3-9- پایایی پرسشنامه.. 85

ز

3-10- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها.. 86

3-11- جمع بندی.. 87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

4-1- مقدمه.. 89

4-2- یافته‌‌های توصیفی.. 90

4-3-  تحلیل استنباطی یافته‌ها.. 94

4-4- الگوسازی معادلات ساختاری.. 106

4-5- جمع‌بندی.. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

5-1-مقدمه.. 110

5-2- مروری مختصر بر اظهار مسأله.. 110

5-3- نتایج آزمون فرضیات.. 113

5-4-بحث و نتیجه‌گیری.. 113

5-5-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی پژوهش.. 116

5-5-1- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر.. 116

5-5-2- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر.. 117

5-6- ارائه پیشنهادات.. 117

5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته‌های پژوهش.. 117

5-6-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118

منابع و مأخذ.. 119

 فهرست جداول

جدول 1-1: دوره های اجرای سند راهبرد آینده.. 10

جدول شماره 2-1: الگویی برای مطالعه و انتخاب بازارهای خارجی   27

جدول 2-2: تقسیم بندی سطح محصول مبتنی بر تکنولوژی / کاربر و مثال های آن   34

جدول شماره 2-3: مضامین نوظهور در بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا   42

جدول شماره 2-4: مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا   56

جدول شماره 2-5: بعضی از تفاوت های فرهنگی بین متخصصان بازاریابی و متخصصان پژوهش و توسعه.. 57

جدول 2-6: دوره های اجرای سند راهبرد آینده (www.nano.ir)   71

جدول شماره (3-1) اجزای فرمول کوکران.. 81

جدول شماره 3-2: ابعاد و گویه های پرسش نامه پژوهش.. 83

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   90

جدول شماره (4-2)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 91

جدول شماره (4-3)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات   92

جدول شماره (4-4)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی   93

جدول شماره(4-5) خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین اندازه عملکرد شرکت   94

جدول شماره (4-6) خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون شایپروویلک و کولموگراف اسمیرنف برای سنجش  (عملکرد شرکت،گرایشات بازاریابی، استراتژی بازاریابی بین المللی و تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت).. 95

جدول شماره(4-7) نمره آزمون بارتلت و KMO برای هر یک از مقیاس‌ها   96

جدول شماره(4-8) تعداد عامل‏های استخراج شده‌ی هر دسته، واریانس و تعداد ماده‌های هر عامل.. 97

جدول شماره(4-9) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به عملکرد شرکت   98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شماره(4-10) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به گرایشات بازاریابی   98

جدول شماره(4-11) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به استراتژی بازاریابی بین المللی.. 99

جدول شماره(4-12) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت.. 100

ط

جدول (4-13) خروجی ضریب همبستگی برای آزمون ارتباط گرایشات بازاریابی با عملکرد شرکت.. 101

جدول (4-14) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون ارتباط استراتژی بازاریابی بین المللی با عملکرد شرکت.. 101

جدول (4-15) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون ارتباط گرایشات بازاریابی با استراتژی بازاریابی بین المللی.. 102

جدول (4-16) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون ارتباط تجربیات بازاریابی بین المللی با استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت.. 103

جدول (4-17) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون ارتباط تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت.. 104

جدول شماره(4-18)رگرسیون چندگانه برای سنجش اثرمتغیرهای مستقل بر اندازه عملکرد شرکت.. 105

جدول شماره(4-19)اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر اندازه عملکرد سازمان  پاسخگویان.. 105

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1: خط مشیهای ورود به بازار خارجی.. 30

نمودار شماره 2-2: مدل مفهومی پژوهش(Wen wu, 2011).. 67

نمودار 3-1: فرآیند پژوهش.. 79

نمودار 3-2: مدل مفهومی پژوهش(Wen wu, 2011).. 82

نمودار شماره (4-1)  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   90

نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   91

نمودار شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات   92

نمودار شماره (4-4)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی   93

نمودار  شماره (4-5): مدل معادله ساختاری، مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا.. 107

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1- هدف کلی پژوهش

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در ارتباط با شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری

1-3-2- اهداف فرعی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی  بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا  با فرمت ورد