دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1-5- فرضیات

  • عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.

 

1-6- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی

موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر در قلمرو مباحث مدیریت و تصمیم گیری قرار دارند. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور می پردازد.

 

1-6-2- قلمرو مکانی

جامعه آماری پژوهش را مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تشکیل میدهند. پس قلمرو مکانی این پژوهش در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

1-6-3- قلمرو زمانی

گردآوری داده­های پژوهش و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال 1392صورت پذیرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد