پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف توانمندسازی

هدف از توانمندسازی ایجاد سازمانی می باشد مرکب از کارکنانی متعهد و مشتاق به کار که وظایف شغلی شان را بدین علت که هم عقیده دارند و هم از آن لذت می برند انجام می دهند. همچنین هدف از توانمندسازی نیروی انسانی ، بهره گیری از ظرفیت های بالقوه بشر ها به مقصود توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانی ها و درماندگی های فردی می باشد. به بیانی دیگر هدف از توانمندسازی ارایه  بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه ای از عملکرد سازمان می باشد. گالبریت و لاور عقیده دارند هدف بلند مدت توانمندسازی ، اطمینان دادن به کارکنان می باشد که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می رسند. توانمندسازی ادعا دارد به وسیله تأکید بر حقوق کارکنان برای خودسازماندهی و رشد شخصی، عدالت را حکم فرما م یکند. به بیانی دیگر توانمندسازی راهی می باشد که به کمک واگذاری عوامل انضباطی به کارکنان آن ها را به سمت پاسخگویی و پس برانگیختگی و خودنظمی سوق می دهد و بدین وسیله سطح کمال آنان را افزایش می دهد [1].

افراد در توانمندسازی بایستی مسؤولیت بهبود شغل و وظایف روزانه خود را بپذیرند . این به عهده خود فرد می باشد که شغل خویش را بهتر، غنی تر و رضایت بخش تر سازد. وقتی فرد این کار را انجام می دهد، بهتر می تواند تصمیم بگیرد و مس ؤولیت پذیرتر گردد و به فردی تبدیل گردد که بهتر م یتواند مشارکت نماید.

لیچ و وال در این ارتباط  می نویسند: توانمندسازی وسیله ای می باشد برای ارتقاء کارکنان به ویژه راهی می باشد برای ایجاد دانش و توانایی کارمندان برای ارتقاء عملکرد. به گونه اختصار با در نظر داشتن سطور فوق اهداف توانمندسازی کارکنان را می توان درموارد ذیل ذکر نمود:

  • ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی؛
  • استقرار عدالت در سازمان؛
  • ایجاد کارکنان متعهد و مشتاق در کارکنان؛
  • بهره گیری از ظرفیت های بالقوه کارکنان.

[1] . http://www.sarmayeh.com.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه