دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

در فصل قبل به جزئیات مفاهیمی زیرا پیشینه ی پژوهش, تعاریف مرتبط, اهداف, ساز و کارها و نظریه های مرتبط, ماهیت وجودی هر یک از این مفاهیم را شناخته و ضمن تعیین عوامل موثر و ویژگی های آن, خطاهای موجود بر سر راه این مطالعه را مطالعه کرده تا بتوان به نتایج کلی تری در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل ها براساس مدل سروکوال پی برد. در فصل حاضر به روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، گروه نمونه، ابزار اندازه گیری اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش جمع آوری اطلاعات پرداخته میشود. در این پژوهش از روش پژوهش پیمایشی(توصیفی, میدانی) بهره گیری شده می باشد.

 

1-2- روش پژوهش

روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه توجه او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد زیرا هدف آن توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد.هومن(1377) معتقد می باشد: پژوهش توصیفی به مقصود تبیین سیستماتیک ، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات موضوع مورد نظر انجام می شود. روش پژوهش این پژوهش از نوع  توصیفی –استنباطی می باشد.در این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان براساس الگوی فن کیفیت خدمات(مدل سروکوال) مورد مطالعه می گیرد.

 

1-3- جامعه‌آماری

جامعهآماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد, میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعهآماری بزرگتر مطالعه نمود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش, کلیه افرادی می باشد که حداقل یکبار از هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان خدمات گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

1-1-1- هدف اصلی

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4 و 5 ستاره استان اصفهان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات(مدل سروکوال)

1-1-2- اهداف فرعی:

1- ارزیابی کیفیت  و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

2- ارزیابی بعد  ملموسات و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و 5ستاره استان اصفهان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ارزیابی بعد قابلیت اعتماد و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

4- ارزیابی بعد قابلیت پاسخگویی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

5- ارزیابی بعد قابلیت اطمینان و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

6- ارزیابی بعد همدلی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

7- ارزیابی بعد بهای خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

1-1-3- هدف کاربردی

مطالعه راههای ارتقاء کیفیت هتل های 4 و5 ستاره و مطالعه نظریات مشتریان این هتل ها جهت بهبود کیفیت خدمات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان با فرمت ورد