پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی

تغییرات سریع محیطی حیات بسیاری از سازمانها را تهدید می کند.اقتصاد جهانی با فشارهای اقتصاد منطقه­ای به جلو رانده می گردد،رسانه­های جدید و تکنولوژی جدید اطلاعات،فرهنگهای جهانی مصرف کننده،ظهور استانداردهای جهانی و امکان سهیم شدن در هزینه­ها،تغییرات تاثیرگذار محیطی­ای هستند که در سازمانهای امروزی وجود دارند.(گودرزی،گمینیان،1381)

بقای بسیاری از سازمانها بوسیله سازش با تغییرات محیطی تهدید می گردد.تئوری تکامل زیست محیطی حاکی از آن می باشد که محیط­های متغیر و نامطمئن،سازمانهای مختلف و متنوعی را می­طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند.(کارترایت و راجر، 2002)

این تئوریها اظهار می­دارند که توانایی سازمانها برای تطابق با تغییرات محیطی برای بقای آنان موثر می باشد.بر این اساس میتوان اظهار داشت.که در دنیای مالامال از رقابتهای عیان و پنهان،سازمانها برای ادامه حیات بایستی از حیث اندیشه،ساختار،فرایندها و اقدام از چهار ویژگی عمده سازمانی برخوردار باشند،بدین معنا که سازمانها بایستی:

  • از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشد.
  • مشتری گرا باشند.
  • سریع العمل و انعطاف پذیر باشند.
  • پیوسته روبه بهبود باشند.

لذا برای دستیابیبه این خصوصیات مهمترین ابزار رقابت انسانی می باشد.که بایستی آن را توانا ساخت.(بلانچارد،1382)

به گونه­ای که اسکات و ژافه می­گویند که امروزه منشاء اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ،بلکه در فداکاری،کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد.از مهمترین منابع یک سازمان میتوان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن تصریح نمود و توانمندسازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد می باشد.

محمدی(1381)اظهار می­دارد که محرکهای محیطی متعددی هست که سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب نموده­اند.در این بین مهمترین آنها عبارتند از:

1)اثرات فناوری بر محیط کاری: رشد سریع فناوری،تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده می باشد.تغییرات سریع فناوری ،باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه­ها،رباط­ها و دستگاههای کاملاً خود کار جایگزین مشاغل روتین شده­اند.این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارتهای مورد نیاز افراد و اعضای سازمانها ایجاد کرده­اند.(رابینز،1374)

بدیهی می باشد برای رویاروی با چنین چالشی کارکنان بایستی توانمند شوند یعنی در تمام جهات رشد کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه