پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

3 آموزش

آموزش کارکنان عبارتست از انجام یک سلسله عملیات مرتب ، منظم ، مداوم و با هدف و یا اهداف مشخص و به سه مقصود به کار می رود ، ایجاد یا افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان ، ایجاد یا افزایش سطح مهارت های شغلی کارکنان ، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه .

آموزش در حیققت یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت کوشش های کارکنان در سازمان می باشد و باعث به کارگیری استعدادهای نهفته ، به کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد گردید . (اسماعیلی ، 1379)

به اعتقاد فیشر توانمندسازی آموزش چگونگی انجام کار به دیگران می باشد که کمتر به مدیر متکی باشند . تابس و موس نیز عقیده دارند در توانمندسازی ، کارکنان نیاز ندارند فقط اختیار داشته باشند ، بلکه آن ها نیاز به آموزش کافی و بودجه و اطلاعات اساسی نیز داشته و سپس در زمینه تصمیم های خود مسئول و پاسخگو می باشند . .( تابس و ماس ،2000)

 

2-10-4 شیوه رهبری

سبک رهبری کارآمد جزء لاینفک ایجاد محیط پرورش کارکنان توانمند می باشد . مدیران مستبد به دلیل توجه سنتی قدرت ، هیچگاه قادر بهتوانمندسازی زیردستان نخواهند بود . به زعم آن ها توانمندسازی کارکنان به مثابه قدرت بخشیدن به رقیبی می باشد در بازی با مجموع صفر[1] ، که به هیچ وجه منطقی نیست . برخلاف مدیران خودکامه که در جهت تضعیف هرچه بیشتر زیردستان گام بر می دارند مدیران توانمند ، به عنوان یک هادی ، مباشر ، تسهیل کننده و مربی اقدام کنند .(فالم و لاندو، 1998)

این مدیران به خوبی می دانند که توانمندی و موقیت آن ها در گرو توانمندی و موفقیت کاری آنها می باشد . (محمدی ، 1381)

جفری سانن فلد این واقعیت را این گونه اظهار می کند ” یک نوازنده ویلون بعد از ترک ارکستر ، کارهای زیادی می تواند انجام دهد ، اما یک رهبر ارکستر فقط گروه را دارد و بدون آن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد ” (هورتن،1992) .

رهبری در مدیریت عبارت می باشد از فراگرد نفوذ در کارکنان ، به گونه ای که کوشش داوطلبانه و مشفقانه آنان را در جهت رسیدن به هدف های سازمان موجب گردد . تأثیر رهبری با فراهم کردن زمینه های مساعد و پشتیبانی کننده به کارکنان نشان می دهد که آن ها می توانند با کوشش در جهت تحقق هدف های سازمان ، نیازها و هدف های خود را برآورده سازند و توانایی های بالقوه خود را عیان کنند . از این رو مدیران بایستی درک درستی از تأثیر واگذرا شده به افراد ، فردیت کارکنان و شخصیت آنان داشته باشند .

شیوه ها و الگوهای متفاوتی در رهیری هست ، اما رهبران از سه الگوی بنیادی یزر پیروی می کنند رهبری اقتدارگرا و خودکامه ، رهبری مشارکتی و روش رهبری بر پایه آزادی اقدام . ( کونتر،1370)

1- Zero-Sum Game

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد