پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

10 تعریف عملیاتی متغیر ها

-توامند سازی کارکنان

در این پژوهش توانمندسازی کارکنان میانگین نمره ای می باشد که فرد در پرسشنامه استاندارد شده اسپریتزر  در مولفه های شایستگی، خودمختاری(حق انتخاب)، معنی­دار بودن و مؤثر بودن کسب می نماید .

 • تفویض اختیار

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات4-5پرسشنامه بدست می آورد .

 • آموزش

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 23-24 پرسشنامه بدست می آورد .

 • ارزیابی عملکرد

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 25-27 پرسشنامه بدست می آورد .

 

 • دسترسی به منابع

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 20-22 پرسشنامه بدست می آورد .

 • استقلال

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 15-16 پرسشنامه بدست می آورد .

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 6-7پرسشنامه بدست می آورد .

 • نظام پادش دهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 17-19 پرسشنامه بدست می آورد .

 • تفویض اختیار

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 4-5 پرسشنامه بدست می آورد .

 • تیم سازی

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 8-11پرسشنامه بدست می آورد .

 • فراهم کردن اطلاعات

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 1-3 پرسشنامه بدست می آورد .

 • داشتن اهداف روشن

عبارتند از میانگین نمره ای می باشد که آزمودنی ازپاسخ به سوالات 12-14پرسشنامه بدست می آورد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

 1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
 2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد