دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

با در نظر داشتن عمق و وسعت اصول و اهداف فرهنگی نظام، مراکز متولی امور فرهنگی، در جهت تحقق این اهداف، می‌بایست از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشند. اتخاذ تصمیم با در نظر داشتن مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی می باشد و متخصصان کوشش می‌نمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها دارای ساختار باشد. در این راستا هدف عمده پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری در بین مدیران فرهنگی کشور می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می دهند و به مقصود رتبه بندی از روش تاپسیس بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از فاز شناسایی منجر به استخراج 29 عامل نهایی تاثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری در 4 بعد عوامل عقلایی، عوامل روانشناختی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی گردید. این 29 عامل شناسایی شده رتبه بندی شدند. که نتایج نشان داد در بعد عوامل عقلایی اندازه هم سویی تصمیم با سیاست های فرهنگی نظام سیاسی، در بعد عوامل روانشناختی نوع برخورد مدیران و همکاران با تصمیم اتخاذ شده، در بعد عوامل اجتماعی اندازه تاثیرگذاری تصمیم در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت اجتماعی و در بعد عوامل فرهنگی در نظر گرفتن فرهنگ غالب جامعه در رتبه اول قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: تصمیم گیری، تاپسیس، مدیران فرهنگی، عومل عقلایی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل روانشناختی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد