دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

چکیده. 1

فصل اوّل : کلیّات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

1-4- اهداف پژوهش. 6

1-5- فرضیات. 7

1-6- قلمرو پژوهش. 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-1- قلمرو موضوعی. 7

1-6-2- قلمرو مکانی. 7

1-6-3- قلمرو زمانی. 7

1-7- تبیین واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش. 8

1-7-1- تصمیم گیری. 8

1-7-2- تصمیم گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making). 8

1-7-3- تکنیک تاپسیس. 8

1-7-4- عوامل عقلایی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-5- عوامل روانشناختی………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-6 – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-7- عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم : مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

ه‍

2-2 – تصمیم گیری چیست؟. 11

2-3- سطوح تصمیم گیری. 12

2-4- درجه سختی تصمیم گیری. 13

2-4-1- انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود. 14

2-5- زمان و تصمیم گیری. 16

2-6- گام های تصمیم. 18

2-7- تصمیم گیری فردی پیش روی تصمیم گیری سازمانی. 20

2-7-1- تصمیم گیری های فردی. 20

2-7-2-تصمیم گیری های سازمانی. 20

2-7-2-1- رهیافت علمی مدیریت. 20

2-7-2-2- مدل کارنگی. 21

2-7-2-3- مدل ظرف زباله. 23

2-8 – رویکردهای تصمیم گیری. 25

2-8-1- تصمیم گیری عقلایی. 26

2-8-2- تصمیم گیری رفتاری. 28

2-8-3- تصمیم گیری باز. 31

2-9- مدل‌سازی برای تصمیم. 32

2-9-1- مدل مطلوبیت مورد انتظار. 33

2-9-2- مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی. 35

2-9-3- مدل تصمیم گیری تدریجی. 37

2-9-4- مدل تصمیم گیری در بحران. 39

2- 9- 5- مدل تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی. 42

2- 9-6- مدل منازعه یا مدل کنار آمدن با تأثیر ها. 43

2-10- نظام های پشتیبانی تصمیم گیری. 45

2-11-آفات تصمیم گیری. 48

2-12-تصمیم گیری شهودی. 50

و

2-12-1 – تئوری پندار. 59

2-12-2-قضاوت در دسترس. 61

2-12-3-قضاوت نمایندگی. 62

2-12-4- تئوری تعهد. 62

2-13- فرایند تصمیم گیری. 63

2-13-1-شناسایی مسئله. 63

2-13-2-تاثیرات چارچوب. 64

2-13-3- باز تعریف مسئله. 69

2-13-4- ایجاد انتخاب ها. 70

2-13-5- بهینه سازی همبسته. 70

2-13-5-1-تأثیر انتظارات در تصمیم گیری. 71

2-13-6-انجام راه حل. 72

2-14- مدل سبک تصمیم گیری. 73

2-15- پیشینه پژوهش. 75

2-16- مدل مفهومی پژوهش. 79

فصل سوّم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 82

3-2- روش پژوهش. 82

3-3- فرآیند پژوهش. 83

3-4- انتخاب گروه تصمیم گیری. 84

3-5-  جامعه و نمونه آماری. 84

3-6- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری. 85

3-7-ابزار گردآوری داده‌های پژوهش. 87

3-8-روایی پرسشنامه. 89

3-9- پایایی پرسشنامه. 90

3-10- روش پژوهش و ابزارها. 91

ز

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

4-1- مقدمه. 93

4-2- یافته‌‌های توصیفی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3- تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش. 99

4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش. 99

4-3-2- رتبه بندی مولفه های موثر بر تصمیم گیری مدیران با بهره گیری از تکنیک تاپسیس. 104

4-3-2-1-رتبه بندی مولفه های مربوط به بعد عوامل عقلایی. 104

4-3-2-2-رتبه بندی مولفه های مربوط به بعد عوامل روانشناختی. 105

4-3-2-3-رتبه بندی مولفه های مربوط به بعد عوامل اجتماعی. 105

4-3-2-4-رتبه بندی مولفه های مربوط به بعد عوامل فرهنگی. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مروری مختصر بر اظهار مسأله. 108

5-2- نتایج آزمون فرضیات. 110

5-3- بحث و نتیجه‌گیری. 110

5-4-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی پژوهش. 115

5-4-1- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر. 115

5-4-2- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر. 115

5-5- ارائه پیشنهادها. 116

5-5-1-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های پژوهش. 116

5-5-2-پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 116

منابع و مأخذ. 117

 

 

 

 

ح

 

فهرست جداول

 

 

جدول شماره(3-1): اجزای فرمول کوکران. 86

جدول  شماره( 3-2): ابعاد و گویه‌های پرسش نامه پژوهش. 88

جدول شماره (3-3): ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه   91

جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   94

جدول شماره (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   95

جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات   96

جدول شماره (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوابق کاری   97

جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی   98

جدول شماره (4-6): خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون کولموگراف اسمیرنف   99

جدول شماره(4-7): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین اندازه تأثیر عوامل عقلایی. 100

جدول شماره(4-8): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین اندازه تأثیر عوامل روانشناختی. 101

جدول شماره(4-9): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین اندازه تأثیر عوامل اجتماعی. 102

جدول شماره(4-10): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین اندازه تأثیر عوامل فرهنگی. 103

جدول شماره(4-11): نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل عقلایی   104

جدول شماره (4-12): نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل روانشناختی   105

جدول شماره (4-13) : نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل اجتماعی   105

جدول شماره (4-14): نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل فرهنگی   106

جدول شماره (5-1): رتبه بندی عوامل عقلایی. 111

جدول شماره (5-2): رتبه بندی عوامل روانشناختی. 112

جدول شماره (5-3): رتبه بندی عوامل اجتماعی. 113

جدول شماره (5-4): رتبه بندی عوامل فرهنگی. 114

ط

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره(2-1): مدل مفهومی پژوهش. 80

نمودار شماره( 3-1): فرایند پژوهش. 84

نمودار شماره (3-2): فرایند طراحی ابزار پژوهش. 87

نمودار شماره (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   94

نمودار شماره (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   95

نمودار شماره (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  اندازه تحصیلات   96

نمودار شماره (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوابق کاری   97

ی

نمودار شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد