پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

عنوان                                      صفحه

 

جدول 2-1 ویژگیهای رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیر توانمند.. 35

جدول2-2 عوامل مؤثر بر توانمندسازی بر اساس ادبیات پژوهش   46

جدول 3- 1 : طیف لیکرت.. 73

جدول 3- 2ترکیب سوالات پرسشنامه.. 74

جدول 3- 3 : نتیجه نهایی آزمون پایایی سوالات.. 77

جدول4-1 توصیف داده ها بر اساس جنسیت.. 81

نمودار 4- 1 توصیف داده ها بر اساس جنسیت برمبنای درصد   81

جدول4- 2 توصیف داده ها بر اساس تاهل.. 82

نمودار 4- 2 توصیف داده ها بر اساس تاهل بر مبنای درصد   82

جدول4-3 توصیف داده ها بر اساس سن.. 83

نمودار 4- 3 توصیف داده ها بر اساس سن برمبنای درصد   83

جدول4- 4 توصیف داده ها بر اساس سابقه کار.. 84

نمودار 4- 4 توصیف داده ها بر اساس سابقه کار.. 84

جدول4-5توصیف داده ها بر اساس تحصیلات.. 85

نمودار4-5توصیف داده ها بر اساس تحصیلات برمبنای درصد   85

جدول 4-9 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر فراهم کردن اطلاعات برتوانمندسازی.. 89

جدول 4-10 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر تفویض اختیار  بر توانمندسازی.. 90

جدول 4-11 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر تیم سازی بر توانمندسازی.. 91

جدول 4-12 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی.. 92

جدول 4-13 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر داشتن هدف بر توانمندسازی.. 93

جدول 4-14 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر داشتن استقلال بر توانمندسازی.. 94

جدول 4-15 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر نظام پاداش دهی بر توانمندسازی.. 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-16 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر دسترسی به منابع بر توانمندسازی.. 96

جدول 4- 17 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر آموزش بر توانمندسازی.. 97

جدول 4- 18 ضریب همبستگی به مقصود مطالعه تاثیر ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی.. 98

جدول 4- 20 رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی.. 98

 

فهرست نمودارها

عنوان                                      صفحه

 

نمودار 4- 1 توصیف داده ها بر اساس جنسیت برمبنای درصد 81

نمودار 4- 2 توصیف داده ها بر اساس تاهل بر مبنای درصد 82

نمودار 4- 3 توصیف داده ها بر اساس سن برمبنای درصد 83

نمودار 4- 4 توصیف داده ها بر اساس سابقه کار 84

نمودار 4-5 توصیف داده ها بر اساس تحصیلات برمبنای درصد 85

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد