پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

 

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

 

1-5  سؤالات پژوهش

 1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
 2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-6 فرضیه های پژوهش

 1. فراهم کردن اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان موثر می باشد.
 2. تفویض اختیار بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد .
 3. تیم سازی بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد .
 4. ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد .
 5. داشتن اهداف روشن بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.
 6. استقلال بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.
 7. نظام پادش دهی بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.
 8. دسترسی به منابع بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.
 9. آموزش بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.
 10. ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان موثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

 1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
 2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه