دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش پژوهش

1-1-1- نوع روش پژوهش :

این پژوهش به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی بوده، از لحاظ متغیر تحقیقی کیفی می باشد. و از لحاظ زمانی، تحقیقی مقطعی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات تحقیقی توصیفی – پیمایشی می باشد.

1-1-2- روش گردآوری اطلاعات

آغاز برای مطالعه ادبیات پژوهش و رسیدن به ابعاد مختلف مدل سرکوال، از روش کتابخانه­ای بهره گیری شده می باشد. همچنین از روش میدانی برای مطالعه فرضیه های پژوهش بهره گیری می­گردد.

1-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات

از هتلهای اطلاعاتی مختلف برای گرد اوری ادبیات پژوهش بهره گیری شده می باشد. و از یک پرسشنامه استاندارد بر اساس مدل سروکوال با طیف 5 تایی لیکرت جهت مطالعه فرضیه ها بهره گیری خواهد گردید.

1-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفادهخواهد گردید.با در نظر داشتن اینکه داده های گردآوری شده از نوع رتبه ای خواهد بود و بر اساس طیف لیکرت طبقه بندی می گردد با بهره گیری از نرم افزار spss اطلاعات در 2بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل می شوند.در بخش آمار توصیفی از نمودارها و جداول فراوانی و هم چنین واز شاخص های مرکزی و پراکندگی(میانگین و انحراف استاندراد)بهره گیری شده می باشد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه( دو عامل مستقل )و آزمون دانکن بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

1-1-1- هدف اصلی

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4 و 5 ستاره استان اصفهان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات(مدل سروکوال)

1-1-2- اهداف فرعی:

1- ارزیابی کیفیت  و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

2- ارزیابی بعد  ملموسات و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و 5ستاره استان اصفهان

3- ارزیابی بعد قابلیت اعتماد و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

4- ارزیابی بعد قابلیت پاسخگویی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

5- ارزیابی بعد قابلیت اطمینان و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

6- ارزیابی بعد همدلی و خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

7- ارزیابی بعد بهای خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان در هتلهای 4و5ستاره استان اصفهان

1-1-3- هدف کاربردی

مطالعه راههای ارتقاء کیفیت هتل های 4 و5 ستاره و مطالعه نظریات مشتریان این هتل ها جهت بهبود کیفیت خدمات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان با فرمت ورد