پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای توانمند سازی

به گونه کلی سه دیگاه کلی در مورد توانمند سازی مطرح شده می باشد. این سه دیدگاه عبارتند از رویکرد ارتباط ای[1] ،رویکرد انگیزشی[2] و رویکرد روانشناختی[3]

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رویکرد ارتباط ای:

در ادبیات توانمند سازی، رویکرد ارتباط ای به عنوان فرآیندی بالا به پایین و ماشینی توصیف می گردد.رویکرد ارتباط ای در ادبیات توانمند سازی به وفور مطرح شده می باشد. در این رویکرد توانمند سازی زمانی تحقق می یابد که سطوح بالای سلسله مراتب سازمان قدرت خود را با سایر افراد در همان سلسله مراتب سازمانی به اشتراک گذارند. در این رویکرد توانمند کردن کارکنان نیازمند مطالعه تأثیر مدیران و رهبران در سازمان می باشد، زیرا که آن ها تاثیر قابل ملاحظه ای بر ادراک روان شناختی کارکنان از توانمند سازی دارند. لذا در این رویکرد مدیران و رهبران تأثیر های متفاوت و مهمی اعمال می کنند. این تأثیر ها عبارتند از ایجاد هدف مشترک ، تاکید بر کوشش کارکنان و تقدیر از آن ها و تمرکز براستراتژی هایی که استقلال و خود گردانی را در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار می دهند.

 

 

  • رویکرد انگیزشی:

از این جنبه توانمندسازی به معنای “توان افزایی [4] ” بوسیله ایجاد انگیزش از طریق ارتقای خود باوری[5] می باشد. توان افزایی عبارت می باشد از ایجاد شرایط لازم برای ارتقاء انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق پرورش خود باوری و یا کاهش احساس بی قدرتی [6] در آنها می باشد. برخلاف رویکرد ارتباطی که هدف آن قدرتمند سازی و استراتژی آن توزیع قدرت در سازمان می باشد، در رویکرد انگیزشی، هدف توانمندسازی و استراتژی آن تقویت کفایت نفس می باشد. توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی با افزایش کفایت نفس افراد آنها را ترغیب می کند که انگیزه، منابع شناختی و مجموعه اقدامات لازم برای اعمال کنترل در رویدادها را در خود بسیج کنند.

  • رویکرد روان شناختی:

این رویکرد بر ادراک کارکنان از توانمند سازی متمرکز می باشد و بر چگونگی ادراک توانمند سازی از سوی کارکنان توجه دارد. رویکرد روان شناختی به عنوان فرآیندی ارگانیک و پایین به بالا نیز مطرح می باشد. محققانی که رویکرد روان شناختی را مورد مطالعه قرار داده اند، عقیده دارند که توانمند سازی تنها زمانی محقق می گردد که حالات روان شناحتی ادراک توانمند سازی را در کارکنان ایجاد کنند. به بیانی دیگر طبق این توجه، توزیع قدرت الزاما منجر به توانمند سازی کارکنان نمی گردد، زیرا که کارکنان ممکن می باشد چنین تصوری نداشته باشند( پرز، 2006)

[1] . Relational

[2] . Motivational

[3] Psychological

[4] . Enabling

[5] . Self – Efficacy

[6] Powerless

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد