پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تیم سازی

تشکیل  یک گروه دو یا چندنفره از افراد که به گونه مستقیــــم با یکدیگـــر تعامل مستقر کرده و به مقصود رسیدن به هدف، کارها را متناسب می کنند (همان).

 

 

 • فراهم کردن اطلاعات

به مفهوم دادن اطلاعات بیشتر به افراد و یا تبادل اطلاعات با افراد درون سازمان به مقصود سهولت در دسترسی به اطلاعات .

 

 • داشتن اهداف روشن

به اندازه وضوحیت و شفافی در  اهداف اطلاق می گردد

 • نظام پادش دهی

سیستمی می باشد که به وسیله آن یک شرکت کارکنان خود را به جلو هدایت می کند.

عبارتند از چینش واحد های مختلف سازمانی جهت پیشبرد اهداف سازمانی .

 • استقلال
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به آزادی اقدام شاغل در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف شغلی اطلاق می گردد.

 • دسترسی به منابع

به اندازه دسترسی کارمندان به انواع منابع سازمانی اطلاق می گردد.

 • ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.

 

 • آموزش

آموزش کارکنان عبارتست از انجام یک سلسله عملیات مرتب ، منظم ، مداوم و با هدف و یا اهداف مشخص و به سه مقصود به کار می رود ، ایجاد یا افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان ، ایجاد یا افزایش سطح مهارت های شغلی کارکنان ، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

 1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
 2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه