پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

کفایت نفس ( شایستگی )

شایستگی یا کفایت نفس ، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارهای مهارتی می باشد . (گیست، 1984)

شایستگی چیزی شبیه اعتقادات کامل ، توانایی شخصی و یا انتظار کوشش – عملکرد می باشد . (باندورا، 1989)

توانمند سازی به عنوان یک ساخته انگیزشی می باشد که با افزایش کفایت نفس افراد ، آن ها را ترغیب می کند که انگیزه ، منابع شناختی و مجموعه اقدامات لازم برای اعمال کنترل در رویدادها را در خود بسیج کنند . (کابریج و اتال، 1999)

بر خلاف اعتماد به نفس که ارزایبی فرد از قابلیت های خود برای تمامی جایگاه ها می باشد ، کفایت نفس ارزایبی فرد را از قابلیت های خود برای انجام یک وظیفه خاص می باشد . همانطور که باندورا اظهار می دارد کفایت نفس عبارت می باشد از حدودی که افراد فکر می کنند از قابلیت ها و توانایی های لازم برای انجام یک وظیفه خاص برخوردارند می باشد . باندورا[1] در تئوری کفایت نفس خود اظهار می دارد که کفایت نفس عامل انگیزشی مهمی می باشد که در موفقیت عملکرد وظیفه ای افراد تأثیر مهمی اعمال می کند . (گیست و میشل، 1992).

باندورا در تحیققات خود دریافت کفایت نفس پایین مانع از آن می گردد که فرد به قابلیت های خود اعتماد کرده و آن ها را بهبود ببخشد . برعکس کفایت نفس بالا منجر به ابتکار اقدام فرد در انجام وظایف ، کوشش زیاد و مقاومت در برابر موانع خواهد گردید .(تامس و ولتوس، 1990)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گیکاس[2] در مطالعات خود به این نتیجه رسید که کفایت نفس منجر به ابتکار اقدام ، کوشش و پشتکار در برابر جایگاه های چالشی خواهد گردید .(اسپریتزر، 1995).

 

2-10-9 معنی دار بودن شغل

عبارت می باشد از ارزش اهداف شغلی که در ارتباط با استانداردها یا ایده آل های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد . (تامس و ولتوس 1990) یعنی اینکه فرد وظیفه ای را که انجام می دهد با ارزش تلقی کند .

در واقع معنی دار بودن شامل تطابق بین الزامات تأثیر و شغل از یک طرف و اعتقادات و ارزش ها و رفتارها از طرف دیگر می باشد . بدون در نظر گرفتن اجبارهای سازمانی افراد تمایل به کوشش برای اهدافی دارند که برای آن ها دارای مفهوم باشد . در واقع کارکنان ترجیح می دهند با کسانی کار کنند که ارزش های مشابهی با آن ها داشته باشند . این امر به دلیل اطمینان خاطر افراد نسبت به طرفداری های اجتماعی از سیستم ارزشی شان انجام می شود . متشابها زمانی که زیردستان با اهداف بی معنی مواجه می شوند شروع به دفاع از منافع کوته بینانه خود می نمایند .(برادفورد و دیگران، 1984)

1- Bandura

1- Gecas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه