پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم توانمندسازی

توانمندسازی مفهومی می باشد که بمنظور بهبود روش بهره گیری سازمان از افراد خود بکار می‌رود . این ایده‌ای می باشد که ریشه در نظریه‌ها و راهبردهای قدیمی‌تر سازمان داد . توانمندسازی بعنوان ایده‌های مرتبط با عملکرد و نوسازی سازمانی ؛ آشکارترین ریشه‌هایش را در تشریح نظریه Y داگلاس مک گریگور[1] دارد.

توانمند سازی ایده‌ای می باشد که در تجاربی مانند رهبری دموکراتیک ،مدیریت مشارکتی ،دوایر کیفیت و درگیری کارکنان در کار تجلی یافته می باشد.

نظریهy مک گریگور و سایر عقاید و تجربیات به مقصود توانمند سازی کارکنان مفروضات مشترکی دارند که نمایان ترین آنها عبارتند از:

1- سازمانهای تجری و صنعتی فقط بخشی از منابع فکری کارکنان را به کار می‌گیرند .

2- کنترل،تنها با بهترین شیوه برای رسیدن به اهداف سازمانی نیست.افراد هنگامی موثرتر و کاراتر اقدام می‌کنند که فرصت اعمال حداکثر نظارت در کارشان به آنها داده گردد.

3- شایستگی و صلاحیت مختص تعدادی افراد متخصص نیست .بلکه به گونه وسیعی  در همه سطوح یک سازمان پخش می گردد.

4- کارکنان نسبت به اموری که نفوذ داشته و از آنها تجاربی کسب کرده اند احساس مالکیت شخصی و مسئولیت بیشتری دارند.

از مدتها قبل توانمند سازی به عنوان یک ایده متداول گردید و این اصطلاح بخشی از توسعه سازمانی و مدیریت گردید.مشارکت کارکنان ،راهبردی مورد تایید به مقصود بهبود عملکرد و حتی بقاء سازمان بوده می باشد.(ایران نژاد)

مادام که توانمند سازی صرفاً‌واگذاری قدرت از طرف بالا دست یا سهیم کردن پایین دست در قدرت تعریف گردد،بهبود عملکرد از طریق آن تحقق نمی یابد .هنگامی که توانمند سازی محدود به تبادلات یک سویه از جانب افراد قدرتمند به طرف افراد فاقد قدرت باشد ،معنای آن تحریف می گردد .چنین برداشتی از توانمند سازی ،این تصریح ضمنی را به همراه دارد که  آن چیز که داده شده می باشد،می تواند پس گرفته گردد .قدرتی که بتوان آن را واگذار نمود و باز پس گرفت،افراد را در موقعیتی قرار می‌دهد که با اجازه دیگری اقدام کنند.این ایده‌ی توانمند سازی یقیناً‌نمی تواند نیاز سازمان را به داشتن اعضایی که فعالانه در جست و جوی اجاد صلاحیت شخصی و همچنین یافتن روش های جدید به ابتکار خودشان جهت کاربدر شایستگی های جدید شان هستند برآورده سازد.(یاری،1385)

توانمند سازی،فرآنید تقسیم مقداری از قدرت نیست،بلکه فرآندی می باشد که قدرت نسبی هر فرد به واسطه آن افزایش می یابد و قدرت جدیدی برای سازمان ایجاد می گردد .توانمند سازی ،نفوذ مبتنی بر صلاحیت می باشد که بایستی ایجاد گردد.این قدرت ،بسیار فراتر از تصور قدرتی می باشد که تقسیم یا تسهیم می گردد ؛قدرتی نشأت گرفته از این اندیشه که قدرت می تواند و بایستی از راه ارتقای مداوم شایستگی و کاربرد آن ایجاد گردد.(چمبرلاین، 1997)

کارکنان می توانند صلاحیت شان را به شیوه های جدید بکار گیرند .همچنین می توانند صلاحیت‌های جدیدی را در جهت مقاصد تازه ایجاد کنند؛برای مثال کارکنانی که نحوه بجای آوردن کار را از همکاران و از راه آموزش متقابل یاد می گیرند ،قادنرد گروههای کاری در جهت بهبود عملکرد کلی به شیوه های متفاوت ایجاد کنند:

1- به بحران ها به سهولت پاسخ دهند؛زیرا بیش از یک نفر در مورد هر شغل آگاهی دارند.

2- نیازهای رباب رجوع را بطور موثر برآورده میسازند ؛زیرا هنگامی که فرد اصلی غایب باشد افراد دیگر می توانند به درخواست ارباب رجوع پاسخ گویند.

3- حجم کار تقسیم می گردد ؛زیرا افراد می توانند به بجای آوردن کار،هنگامی که حجک آن زیاد گردد،کمک کنند.

4- کارکنان دانش و مهارتی را کسب می‌کنند که می تواند برای بهبود همه وظایف گروه کاری بکار گرفته گردد.(ادلر، 1927)

[1] -Douglas MC Gregor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد