پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-   جامعه­آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس می باشد.

 

3-2-   نمونه­آماری

زیرا فرضیه های پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه نامحدود می­باشد از ارتباط (3-1) برای تعیین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد.

ارتباط (3-1) :

در این فرمول:

n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان

سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شده می باشد.

: سطح خطا        : دقت مورد نظر در پژوهش

P:نسبت موفقیت که معمولا 0.5 در نظر گرفته می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش مقدار  بر اساس پژوهش­های مشابه 05/0 در نظر گرفته شده می باشد.

با در نظر داشتن فرمول فوقدر سطح اطمینان 95 درصد و دقت 05/0 حداقل حجم نمونه برابر با 384.16 نفر تعیین گردید که حجم نمونه را 385  نفر در نظر گرفتیم.

همچنین بایستی به این نکته نیز توجه داشت که پرسش­نامه‌های تکمیل شده توسط 30 نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.

 

3-3-   روش نمونه­گیری

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین نامحدود بودن تعداد خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس از روش تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.

 

3-4-   قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی: این پژوهش از نظر قلمرو  موضوعی در حیطه مباحث تجارت الکترونیک می باشد.

ب)  قلمرو مکانی: این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در بازار بورس تهران  می باشد.

ج) قلمرو زمانی: این پژوهش از نظر قلمرو  زمانی در سال 1392 هجری شمسی می باشد.

 

3-5-   ابزار سنجش

ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمک آنها قادر می باشد اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، نظاره و مصاحبه. در  این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری پاسخ­های خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس بهره گیری گردید. پرسش­نامه مجموعه سوالات مکتوبی می باشد، که حول متغیرهای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد